YATIRIM TEŞVİK

Ecrin Danışmanlık > Hizmetlerimiz

AR-GE VE TASARIM MERKEZİ

AR-GE VE TASARIM MERKEZİ KURULUMU VE SÜRDÜRÜLMESİ DEVLET DESTEKLERİ

AR-GE ve TASARIM MERKEZİ TEŞVİK BELGESİ NEDİR?

Sanayi  ve Teknoloji Bakanlığı’ nın  Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi kanunu kapsamında AR-Ge ve tasarım Merkezlerini desteklemek, Ar-Ge ve Tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamak ve teşvik etmek amacı ile verdiği bir belgedir.

Belgenin amacı Ar-ge ve tasarım faaliyetinde bulunan firmaları, bu yolda yüklendikleri çeşitli maliyetlerden belirli oranlarda muaf tutulmalarıdır. Belgenin “Temel bilimler desteği haricinde” hibe şeklinde nakit bir desteği olmamakla birlikte; devlet belirli oranlarda alacaklarından vazgeçerek en az maliyetle gerçekleşmesine imkan tanımaktadır.

AR-GE MERKEZİ NEDİR?

Ar-Ge Merkezi, işletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.

Ancak aşağıda ki sektörlerde yer alan firmalar için Ar-Ge merkezi çalışan sayısının minimum 30 tam zamanlı eşdeğer personel olması gerekmektedir.

A- Motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı yapan firmalar

B- Hava taşıtları, uzay araçları ve bunlar ile ilgili imalatları yapan firmalar

C- Askeri savaş araçlarının imalatı

D- Motosiklet imalatı

E- Başka yerde sınıflandırılmamış bir ulaşım ekipmanı imalatı

TASARIM MERKEZİ NEDİR?

Tasarım Merkezi, işletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en 10 tam zaman eşdeğer Tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir

Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda (Aşağıda yeralan Nace Rev 2 Faaliyet Kodları desteklenmektedir) katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü kapsamaktadır.

Nace Rev 2 Faaliyet Kodları

59.11 – Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Yapım Faaliyetleri

59.12 – Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Çekim Sonrası Faaliyetleri

74.10 – Uzmanlaşmış Tasarım Faaliyetleri

90.02 – Gösteri Sanatlarını Destekleyici Faaliyetler

90.03 – Sanatsal Yaratıcılık Faaliyetleri

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE DESTEKLENEN GİDERLER

Aşağıdaki giderler Ar-Ge ve Tasarım merkezi için desteklenen konu başlıkları olup vergi indirimine tabi olabilecektir.

 • İlk Madde ve malzeme giderleri
 • Amortismanlar
 • Personel Giderleri
 • Genel Giderler
 • Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
 • Vergi, Resim ve Harçlar

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE UYGULANAN DEVLET DESTEKLERİ

 • Vergi İndirimi: Ar-Ge/Tasarım Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların %100’ünü Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.
 • SGK İşveren Hissesi Desteği: Ar-Ge/tasarım personeli ile destek personelinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 2023 yılına kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
 • SGK Gelir Vergisi Stopaj Desteği: Ar-Ge/Tasarım Merkezinde görevli personellerin yürüttüğü faaliyet çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin;
 • Doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için %95’i,
 • Yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için % 90’ı,
 • Diğerleri için %80’i gelir vergisinden müstesnadır.

**Ar-Ge ve Tasarım faaliyeti ile ilişkili olmak kaydı ile Ar-Ge/Tasarım Merkezi dışında geçirilen zaman da istisna kapsamına alınır.**

  • Damga Vergisi İstisnası: Ar-Ge/tasarım Merkezleri için Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.
  • Gümrük Vergisi İstisnası: Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.
 • Siparişe Dayalı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri Desteği

Ar-Ge/tasarım merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge/tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece % 50’si bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan % 50’si ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, Ar-Ge/tasarım İndirimi olarak dikkate alınır.

SADECE AR-GE MERKEZLERİ İÇİN TEMEL BİLİMLER DESTEĞİ;

Temel Bilimler Desteği: Temel bilimler alanlarında Yükseköğretim kurumlarının (matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programlarından mezun olan) en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, kamu personeli hariç olmak üzere iki yıl süreyle, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Öğretim Elemanları Ar-Ge Merkezlerinde Görev Yapabilir mi?

Öğretim elemanlarından Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde araştırmacı, tasarımcı ya da idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, üniversite yönetim kurullarının izniyle tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak görevlendirilebilirler.

 

Menü