YATIRIM TEŞVİK

Ecrin Danışmanlık > Hizmetlerimiz

Yatırım Teşvik Kapatılması

Kapatma Başvuru süresi:

Yatırımcıların, teşvik belgesinde öngörülen süre veya ek süre bitimini izleyen altı ay (6) içinde tamamlama vizesi “kapatma” başvurusu yapmaları zorunludur.

Yatırım Teşvik Belgesi kapatılması, diğer adı ile Yatırım Teşvik Belgesi tamamlama vizesi; Yatırım Teşvik Belgesi ile yatırım yapanların yatırımı tamamladıklarının kurum tarafından yerinde denetlenerek tamamlama vizesinin onaylanması yani Yatırım Teşvik Belgesi kapatılması demektir.

GEREKLİ BİLGİLER VE İŞLEMLER

Süresi içinde müracaat edilmemesi halinde kurum tamamlama vizesi işlemlerini “Resen“ başlatılabilir. Belge iptal edilebilir.

Yatırım Teşvik Belgesi ile yapılan yatırım yerinde Tamamlama vizesi için kurum tarafından görevlendirilen Eksperler;

  • Yatırım yapılan makinelerle üretimin yapılıyor olduğunu,
  • Alınan makine ve teçhizatın yerinde olduğunu,
  • Asgari yatırım harcama sınırının aşılmış olduğunu,

Yerinde tespit ederek ekspertiz raporunu hazırlar.

Mücbir Sebep Hali:

Tabii afet, yangın nedeniyle tamamlama vizesi için aranan belgeler ibraz edilemiyorsa Yatırım Teşvik Belgesi tamamlama vizesi talepleri;

Gümrük giriş beyannamelerinin onaylı örnekleri,

Yerli makine ve teçhizat fatura nüshalar,

Yatırım Teşvik Belgesi harcamalarına ait ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilecek belgeler,

Arsa tapu örneği,

Bina-inşaat yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanım izin belgesi örneğinin,

Tabii afet hallerinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı veya Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı il müdürlükleri veya itfaiye müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak raporlar sunulur.

Bina ve makine teçhizat, Tabii afet veya yangında hasara uğrayarak üretim faaliyeti durdurmuş veya aksatıyorsa “YENİLEME” niteliğinde değerlendirilerek yeni teşvik belgesi düzenlenebilmektedir.

 

Menü